Obchodní podmínky pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu

Kontaktní údaje společnosti PAMA, a.s.

PAMA, a.s.
IČO: 253 45 354
DIČ: CZ25345354
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2193
se sídlem: Ostrov nad Oslavou 273, 594 45 Ostrov nad Oslavou
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel: +420 703 146 176

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OP") prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) společnosti PAMA, a.s. provozovaném na www.pamazastreseni.cz (dále jen „internetový obchod").

1.2. Tyto OP blíže vymezují práva a povinnosti kupujícího a společnosti PAMA, a.s., IČO: 253 45 354, se sídlem Ostrov nad Oslavou 273, 594 45 Ostrov nad Oslavou v postavení prodávajícího (dále jen „společnost PAMA").

1.3. Kupujícím je ve smyslu těchto OP buďto spotřebitel nebo podnikatel. V závislosti na tomto postavení mohou tyto OP přiznávat kupujícímu jako spotřebiteli různá práva a povinnosti.

1.4. Spotřebitelem je každý člověk (každá fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností PAMA nebo s ní jinak jedná.

1.5. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.6. Tyto OP jsou kupujícímu jako spotřebiteli spolu s reklamačním řádem zaslány jako příloha e-mailu potvrzující objednávku kupujícího, a to ve formátu PDF, který umožňuje zachycení a reprodukci těchto dokumentů beze změny.

1.7. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito OP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito OP občanským zákoníkem.

1.8. Odesláním objednávky (kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě") kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, včetně sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením kupní smlouvy, reklamačního řádu a cen za dopravu a balné a výslovně s nimi souhlasí, a dále bere kupující na vědomí, že tímto okamžikem je učiněná objednávka závazná, a v případě, že bude potvrzena ze strany společnosti PAMA, vznikne kupujícímu povinnost tuto uhradit.

1.9. Společnost PAMA je oprávněna tyto OP jednostranně měnit. Společnost PAMA a kupující jsou vázáni zněním OP, které je platné a účinné v době odeslání objednávky kupujícím.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Zboží umístěné a prezentované v internetovém obchodě společnosti PAMA má informativní charakter a nepředstavuje závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je nabídkou adresovanou společnosti PAMA na uzavření kupní smlouvy. V průběhu vytváření objednávky (před jejím odesláním) má kupující možnost měnit její obsah. Při tvorbě objednávky se kupující řídí pokyny uvedenými v rámci objednávkového formuláře internetového obchodu společnosti PAMA.

2.2. Před objednáním zboží zavazujícím k platbě provede kupující kontrolu souhrnu objednávky.

2.3. Informaci o kupní ceně zboží včetně všech poplatků a plateb má kupující k dispozici po celou dobu tvorby objednávky. Jednotlivé platby a poplatky se mohou měnit, a to v závislosti na výběru způsobu dopravy či balení. Pro různé druhy zboží (například z důvodu velikosti, váhy či množství) mohou být při tvorbě objednávky uvedeny různé způsoby úhrady kupní ceny, dopravy zboží a jejich cena či balení.

2.4. Před odesláním objednávky má kupující v rámci souhrnu objednávky jasný přehled o tom, jaká je celková kupní cena za objednávané zboží a z čeho se skládá.

2.5. Kupní smlouva mezi společností PAMA jako prodávajícím a kupujícím je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího ze strany společnosti PAMA. Společnost PAMA zašle kupujícímu potvrzení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Absence potvrzení objednávky nebrání uzavření kupní smlouvy, pokud kupující objednané zboží převezme; v takovém případě je kupní smlouva uzavřena okamžikem převzetí zboží kupujícím. Před potvrzením objednávky je společnost PAMA oprávněna kontaktovat kupujícího a vyžádat si od něj další doplňující nebo potvrzující informace či údaje.

2.6. Společnost PAMA je oprávněna objednávku odmítnout.

2.7. Informace uvedené do vyplňovacího pole „Poznámka k objednávce (nemusíte vyplňovat)" nejsou pro společnost PAMA závazné a nepředstavují podmínku uzavření kupní smlouvy, nestávají se součástí kupní smlouvy ani tuto netvoří, resp. nesplnění doplněných skutečností nebo dodání objednaného zboží bez ohledu na tyto doplněné skutečnosti nemá vliv na platnost uzavření kupní smlouvy ani nezakládá porušení povinností společnosti PAMA.

2.8. Dodá-li společnost PAMA větší množství zboží, než bylo objednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

2.9. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí společnost PAMA zboží podle zvyklostí případně způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu.

3. Cena, způsob platby, vlastnické právo

3.1. Ceny zboží v internetovém obchodě společnosti PAMA jsou uvedeny v korunách českých (Kč) a včetně DPH. Při tvorbě objednávky v internetovém obchodě je potom cena zboží rozepsána na cenu bez DPH a cenu s DPH.

3.2. Společnost PAMA může požadovat od kupujícího uhrazení zálohy na kupní cenu, a to v celé výši kupní ceny za zboží v případě, že kupující požaduje upravit vybrané zboží dle vlastních požadavků a přání nebo vybrané zboží vyžaduje v důsledku požadavků kupujícího jiný zásah nebo úpravu. V případě povinnosti zaplatit zálohu bude kupujícímu zaslána zálohová faktura.

3.3. Pokud nejde o osobní odběr zboží a vyžaduje-li to jeho povaha, je k ceně zboží připočítaná cena balného. Výše ceny balného je jasně viditelná v nákupním košíku internetového obchodu společnosti PAMA.

3.4. K ceně zboží může být rovněž připočítána cena dopravy, jejíž výše se může lišit podle rychlosti a způsobu dodání. Způsob dodání nebo přepravy zboží si kupující vybírá sám v rámci provádění objednávky v internetovém obchodě společnosti PAMA.

3.5. Cenu za zboží, včetně případných nákladů spojených s balením a přepravou je možné uhradit těmito způsoby:

a) bezhotovostně převodem na účet společnosti PAMA
- zboží bude odesláno po připsání dané částky ve prospěch účtu společnosti PAMA, potřebné informace k platbě jsou uvedeny na faktuře (daňovém dokladu), kterou kupující obdrží spolu s potvrzením objednávky
b) tzv. na dobírku
- platba při převzetí přepravovaného zboží s připočtením ceny tzv. doběrečného
c) v hotovosti při osobním převzetí zboží v provozovně společnosti PAMA
d) platební kartou při osobním odběru zboží v provozovně společnosti PAMA
e) platba předem – zálohová faktura – kupující je v tomto případě povinen před dodáním zboží uhradit společnosti PAMA zálohu na kupní cenu až ve výši 100% kupní ceny zboží, a to na základě vystavené zálohové faktury. Před jejím uhrazením není společnost PAMA povinna dodat zboží kupujícím.
Bližší informace s uvedením cen dopravného a balného jsou uvedeny v záložce Doprava a platba zde.

3.6. Splatnost kupní ceny je vázaná na způsob platby a odběr zboží. V případě plateb v hotovosti nebo platební kartou v provozovně společnosti PAMA nebo na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostního převodu na účet je kupní cena splatná ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky nebo v daňovém dokladu zaslanému kupujícímu.

3.7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti PAMA.

3.8. Faktury (daňové doklady) včetně zálohových faktur budou při objednání zboží z internetového obchodu společnosti PAMA zasílány elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího.

3.9. Pokud společnost PAMA výslovně neuvede jinak, nelze slevy vzájemně kombinovat (kumulovat nebo sčítat).

3.10. Společnost PAMA si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, tj. kupující se stane vlastníkem zboží až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího již okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy se kupující dostane do prodlení se splněním povinnosti dané zboží převzít, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve.

3.11. Kupující je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen společnost PAMA bez zbytečného odkladu informovat.

3.12. Poskytne-li společnost PAMA na svých internetových stránkách nebo v rámci internetového obchodu slevu z ceny, je tzv. původní cena zboží cena, která je u daného zboží uvedena a je přeškrtnutá; v takovém případě se jedná o nejnižší cenu za posledních 30 dní před jejím snížením, tj. zlevněním daného zboží, které společnost PAMA na svém internetovém obchodě nabízela. Pokud se jedná o postupné zvyšování slevy, je přeškrtnutá cena dle první věty tohoto ustanovení cenou zboží za posledních 30 dní před prvním poskytnutím slevy.

4. Dodání zboží

4.1. Zboží je kupujícímu dodáváno způsobem, který si kupující vybere při tvorbě objednávky v internetovém obchodě společnosti PAMA. V případě osobního odběru si kupující zboží fyzicky převezme v provozovně společnosti PAMA. Při dopravě zboží, bude toto dodáno prostřednictvím dopravce na zvolenou adresu.

4.2. Čas dodání je závislý na dostupnosti objednaného zboží, zvoleném způsobu platby a způsobu dodání. Pokud je u zboží v internetovém obchodě společnosti PAMA uvedeno, že je skladem, je takové zboží připraveno k osobnímu odběru či odesíláno zpravidla do pěti pracovních dnů od okamžiku připsání platby či v případě platby na dobírku a v případech osobního odběru od okamžiku potvrzení objednávky. Čas dodání je u zboží bez skladové dostupnosti nutné ujednat individuálně.

4.3. Cena a způsob dopravy:
• osobní odběr: vyzvednutí v provozovně: zdarma
• doručení na adresu prostřednictvím vlastní dopravy společnosti PAMA nebo jiného vhodného poskytovatele přepravních služeb.
Bližší informace s uvedením cen dopravného a balného včetně termínů dodání jsou uvedeny v záložce Doprava a platba zde.
U vybraného zboží, které díky svým rozměrům, hmotnosti, nebo jiným vlastnostem neumožní běžnou přepravu přepravní společností, může být účtována individuální cena dopravy.

4.4. Do zahraničí včetně Slovenské republiky není zboží dodáváno.

5. Práva spotřebitele z vadného plnění

5.1. Společnost PAMA odpovídá kupujícímu jako spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména společnost PAMA odpovídá, že zboží:
- odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
- je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž společnost PAMA souhlasila,
- je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci (pokud tyto jsou ke zboží dodávány), a
- vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.2. Pokud společnost PAMA kupujícího jako spotřebitele před uzavřením kupní smlouvy zvlášť neupozorní, že se některá vlastnost zboží liší, s čímž by kupující při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil, odpovídá společnost PAMA kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
- je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
- věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná společností PAMA, zejména reklamou nebo označením. Tímto společnost PAMA není vázána, prokáže-li, že si toho nebyla vědoma nebo že toto bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
- je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
- věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které společnost PAMA kupujícímu poskytla před uzavřením smlouvy.

5.3. Společnost PAMA odpovídá kupujícímu jako spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena společností PAMA nebo na její odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytla společnost PAMA.

5.4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující jako spotřebitel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

5.5. Kupující jako spotřebitel může dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li kupující jako spotřebitel společnosti PAMA vadu oprávněně, doba uvedená v předchozí větě neběží po dobu, po kterou nemůže kupující jako spotřebitel věc užívat.

5.6. Právo z vadného plnění kupujícímu jako spotřebiteli nenáleží, resp. vadou věci není, pokud kupují vadu způsobil sám, nebo se jedná o opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci nebo u použité věci se jedná o opotřebení způsobené v důsledku předchozího užívání věci.

5.7. Má-li věc vadu, může kupující jako spotřebitel požadovat její odstranění, a to dodáním nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího jako spotřebitele.

5.8. Společnost PAMA může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

5.9. Práva z vadného plnění uplatňuje spotřebitel u společnosti PAMA na adrese kterékoli její provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb.

5.10. Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností společnosti PAMA za vady může upravit reklamační řád společnosti PAMA, který je dostupný zde.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující jako spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené v internetovém obchodě společnosti PAMA ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce, a to bez udání důvodu. Za převzetí zboží se ve smyslu běhu 14denní lhůty považuje i převzetí posledního kusu zboží, objedná-li kupující jako spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí nebo první dodávky zboží, je-li v kupní smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

6.2. Pro platné odstoupení od kupní smlouvy postačuje, pokud je společnosti PAMA odesláno ve 14denní lhůtě dle odst. 6.1. výše. Kupující jako spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči společnosti PAMA. V případě, že si kupující jako spotřebitel přeje odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje společnost PAMA a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od kupní smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

6.3. Společnost PAMA umožňuje kupujícímu jako spotřebiteli využít pro odstoupení od kupní smlouvy vzorový formulář. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat mimo jiné na e-mailovou adresu společnosti PAMA: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

pdfodstoupeni_od_smlouvy_FINAL.pdf

6.4. V případě, že kupující jako spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí společnost PAMA peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený společností PAMA) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je společnost PAMA od spotřebitele přijala, pokud spotřebitel neurčí jinak. Společnost PAMA je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté spotřebiteli již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, společnost PAMA není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží vrátí nebo než jí prokáže, že zboží společnosti PAMA odeslal, podle toho, co nastane dříve. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, přičemž výše těchto nákladů bude záviset na způsobu vrácení zvoleném spotřebitelem.

6.5. Ustanovení těchto OP o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží musí společnosti PAMA do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může společnost PAMA uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Společnost PAMA je v takovém případě povinna vzniklou škodu prokázat. Společnost PAMA spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

6.6. Kupující jako spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
- o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
- o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám či požadavkům,
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
- o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
- o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
- o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
- uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
- o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.

7. Zrušení objednávky

7.1. Společnost PAMA si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Společnost PAMA kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet.

8. Kontrola zboží

8.1. Bez ohledu na způsob převzetí/dodání zboží je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, poškození materiálu), podle přiloženého přepravního listu. Neúplnou nebo poškozenou zásilku má právo kupující odmítnout převzít, případně ji může převzít s výhradami, které na místě sepíše s dopravcem. Tyto výhrady a případný rozsah poškození je nutné popsat v přepravním protokolu dopravce.

8.2. Neúplnou, nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s přiložením fotografií prokazující stav poškození. Kupující s dopravcem sepíše škodní protokol a jeho kopii zašle neprodleně bez zbytečného odkladu faxem, emailem nebo poštou společnosti PAMA. Dodatečná reklamace neúplné nebo poškozené zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává ovšem společnosti PAMA možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

9. Práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Společnost PAMA není vůči kupujícímu zavázána k dodržování kodexu chování, a to v souvislosti s žádnou obchodní praktikou nebo odvětvím jeho podnikání.

9.2. Společnost PAMA v těchto OP neuvádí žádné konkrétní informace o digitálním obsahu či o jeho vlastnostech, neboť tyto nenabízí a neprodává.

9.3. Případné spory mezi společností PAMA a kupujícím jako spotřebitelem lze řešit rovněž mimosoudní cestou. V těchto případech může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (ČOI). se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, případně rovněž platformu pro řešení sporů online, která je přístupná na stránkách http://ec.europa.eu/odr.

9.4. Společnost PAMA je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího). Společnost PAMA si neúčtuje žádné další poplatky, to neplatí v případě přepravy a balného).

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Společnost PAMA zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, a to včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Konkrétní úprava zpracování osobních údajů, včetně rozsahu, způsobu a účelu zpracování a práv kupujících, včetně způsobu jejich uplatnění, je obsažena v zásadách zpracování osobních údajů.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje společnost PAMA prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle společnost PAMA na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), kam se lze obracet s případnými stížnostmi.

11.3. Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách společnosti PAMA v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a společností PAMA archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6. 1. 2023.

PAMA, a.s.