Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ). Nestanoví-li smlouva jinak, řídí se těmito VOP právní vztah, který vznikl mezi PAMA a.s.Ostrov nad Oslavou 273, 594 45, IČ:25345354, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č.2193, jako dodavatelem zboží, prací či služeb (dále jen Dodavatel) a odběratelem zboží, prací čí služeb (dále jen Odběratel) a to bez ohledu na skutečnost jaký konkrétní smluvní typ je mezi nimi sjednán (dále označováno jen jako Smlouva). Specifikace dodávaného zboží, vykonávaných prací, či poskytovaných služeb (dále jen dodávka) je vymezena smlouvou, ať už v podobě vzájemného písemného ujednání mezi stranami, jež je jako smlouva výslovně označeno, či v podobě písemné objednávky a jejího písemného přijetí (potvrzení). Tyto podmínky se vztahují i na smluvní vztah vzniklý konkludentně a to na základě splnění objednávky, v požadovaném rozsahu a lhůtě, Dodavatelem. Dodavatel si vyhrazuje právo změny těchto VOP), kdy platné znění je k dispozici na www.pamaas.cz.

1.2. V případě rozporu mezi těmito podmínkami a smlouvou nebo rámcovou smlouvou mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi těmito podmínkami a objednávkou mají přednost ustanovení uvedená v objednávce.

1.3. Odběratel uzavřením Smlouvy (ať už podpisem samostatné smlouvy odkazující na tyto VOP, nebo vystavením objednávky nebo jiným svým včasným jednáním) potvrzuje, že byl dostatečně seznámen s VOP, a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

1.4. Mezi Dodavatelem a Odběratelem vzniká okamžikem potvrzení objednávky ze strany Dodavatele Smlouva s podmínkami dle těchto VOP.

1.5. Vztahy neupravené smlouvami se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.

2. Objednání zboží

Smlouva může být uzavřena

a) jako samostatná smlouva (s projevy vůle stran učiněnými na téže listině nebo v tentýž okamžik), nebo

b) na základě objednávky Odběratele (návrhu smlouvy o dodávce) zaslané Dodavateli;

Objednávky, jejich potvrzení a další úkony spojené s uzavíráním smlouvy o dodávce mohou být uskutečňovány písemně nebo faxem nebo elektronicky (e-mailem, sms zprávou).

2.2. Dodavatel je povinen uvědomit Odběratele o potvrzení nebo odmítnutí objednávky prokazatelným způsobem, a to ve lhůtě do 3 (tří) pracovních dnů od obdržení.

2.3. Odběratel je oprávněn objednávku odvolat či změnit písemně kdykoliv před jejím přijetím (potvrzením) Dodavatelem.

2.4. V rozsahu potvrzené objednávky, obsahující dodávku zboží bez montáže, vznikne kupní smlouva (§ 2079 a násl. NOZ). V rozsahu potvrzené objednávky, obsahující dodávku zboží včetně montáže (případně i včetně uvedení do provozu), vznikne smlouva o dílo (§ 2586 a násl. NOZ)).

2.1. Objednávky zboží a služeb musí být jasné, srozumitelné, v písemné formě a musí obsahovat:

 • specifikaci typu, množství a kvality objednávaného zboží, jméno osoby, která zboží objednala
 • údaje potřebné k identifikaci Odběratele a vystavení daňového dokladu (IČ, číslo objednávky)
 • u platby v EUR číslo účtu
 • místo plnění dodávky materiálu a kontaktní osobu pověřenou k převzetí materiálu
 • požadovaný termín plnění.

2.2. Odběratel se zavazuje objednané zboží odebrat a řádně zaplatit.

2.3. Dodavatelem obdržené objednávky od Odběratele jsou právně závazné v okamžiku jejich akceptace Dodavatelem.

2.4. V případě neodebrání zboží Odběratelem vzniká Dodavateli nárok na náhradu škod z toho vzniklých. Toto ustanovení se týká především zboží vyrobeného, či formátovaného na míru dle požadavků kupujícího a škoda takto vzniklá se může pohybovat v rozmezí od 10 do 100% ceny zboží a služeb dle objednávky.

2.5. Dodavatel je oprávněn pozastavit plnění závazků Odběrateli, pokud je Odběratel v prodlení s úhradou splatných faktur, po dobu takového prodlení Odběratele není Dodavatel v prodlení s plněním smlouvy a sjednaný termín plnění se prodlužuje o dobu odpovídající délce shora uvedeného prodlení odběratele. Při prodlení Odběratele s úhradou faktur delším než dva týdny není dodavatel dále jakkoli vázán dohodnutým plněním co do množství, cen a termínů a je oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tímto však nezanikají nároky Dodavatele na úhradu již dodaného zboží a náhradu škod u neodebraného zboží.

2.6. Smlouva uzavíraná prostřednictvím sítě INTERNET je uzavřena akceptací návrhu na uzavření Smlouvy Dodavatelem. Návrh na uzavření smlouvy učiní Odběratel prostřednictvím internetových stránek Dodavatele na adrese www.pamazastreseni.cz vyplněním požadovaných údajů a odsouhlasením smluvních podmínek. Dodavatel potvrdí akceptaci návrhu na uzavření smlouvy formou elektronické zprávy zaslanou na elektronickou adresu Odběratele uvedenou v návrhu Smlouvy. Pro uzavření Smlouvy prostřednictvím sítě INTERNET v případě, kdy Odběratelem je osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, platí zvláštní ustanovení uvedené v čl. 7 VOP.

3. Kupní cena

3.1. Kupní cena je stanovena dle platného ceníku dodavatele v den akceptace objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo změny ceníku. Platný ceník je k dispozici na www.pamaas.cz.

3.2. Společně s kupní cenou je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli také náklady spojené s balením a dopravou zboží ve smluvené výši, pokud není dohodou stanoveno jinak.

3.3. Cena uvedená v ceníku je smluvní a lze ji upravit individuálně, zpracováním cenové nabídky, nebo Rámcovým cenovým ujednáním.

3.4. Dodavatel je oprávněn zastavit veškeré dodávky a odmítnout plnění i již dohodnutých objednávek Odběrateli v případě, že Odběratel nabízí zboží Dodavatele třetím subjektům za cenu nižší, než je cena fakturační, nebo a zároveň za cenu nižší, než je minimální prodejní cena stanovená v Rámcovém cenovém ujednání.

4. Platební podmínky

4.1. Odběratel se zavazuje uhradit kupní cenu řádně a včas. Kupní cena může být uhrazena:

 • v hotovosti v provozovně Dodavatele,
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném jako místo dodání,
 • bezhotovostně převodem na účet v České spořitelně č. 5191192/0800 uvedeném na faktuře.

4.2. U zboží může být vyžadována zálohová platba, nebo platba předem, týká se to především zboží vyráběného, nebo formátovaného na míru. V případě, že bude dohodnuta platba kupní ceny (nebo její části) zálohově před uzavřením Smlouvy potvrdí Dodavatel objednávku Odběratele do 3 pracovních dnů ode dne připsání předmětné částky na účet Dodavatele. O dobu prodlení Odběratele se zaplacením zálohy na kupní cenu se prodlužuje dohodnutá doba plnění dle Smlouvy. Dodavatel není povinen plnit své závazky ze Smlouvy, tedy dodat zboží, před poskytnutím sjednané zálohy na cenu. V případě prodlení Odběratele se zálohovou platbou po dobu delší než 2 týdny, dochází k zániku Smlouvy.

4.3. Reklamace zboží nedává Odběrateli právo neplnit platební podmínky. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

4.4. V případě prodlevy Odběratele s plněním finančních závazků Dodavateli má tento právo zastavit dodávky Odběrateli. Ustanovení § 1913 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

4.5. Platební podmínky lze upravit individuálně nebo smluvně Rámcovým cenovým ujednáním.

5. Termín plnění a dodání

5.1. Termín plnění se odvozuje od konkrétního typu zboží a je ovlivněn tím, zda se jedná o skladové zásoby Dodavatele, nebo zboží vyráběné na míru dle požadavků Odběratele.

5.2. Termín plnění je stanoven při potvrzení objednávky Dodavatelem, nebo smluvně.

5.3. Plnění Dodavatele je rovněž podmíněno tím, že Odběratel není vůči němu v prodlení s žádnou platbou za zboží, jež bylo dodáno i na základě jiného smluvního vztahu uzavřeného mezi Dodavatelem a Odběratelem. Po dobu takového prodlení Odběratele není Dodavatel v prodlení s poskytnutím předmětné dodávky a sjednaný termín se prodlužuje o dobu odpovídající délce shora uvedeného prodlení Odběratele.

5.4. Termín plnění se počítá v pracovních dnech ode dne potvrzení objednávky, nebo ode dne přijetí zálohové platby, či platby předem, pokud tato byla vyžadována. Závazek Dodavatele ze smlouvy je splněn dodáním zboží

5.5. Dodání zboží, nebo dílčí dodání zboží je splněno v okamžiku:

 • převzetí zboží Odběratelem, nebo jím pověřené osoby, nebo jím smluveného přepravce v místě provozovny Dodavatele,
 • převzetí zboží v místě plnění uvedeném Odběratelem na objednávce od Dodavatele, nebo jím smluveného přepravce. V tomto případě je Odběratel povinen na vlastní náklady a riziko zajistit bezpečný příjezd, vhodnou manipulační techniku a složení zboží.

5.6. Při dodání zboží je přebírajícím podepsán dodací list, jako doklad o převzetí zboží.

5.7. Dodáním zboží přechází rizika vzniku škody na zboží z Dodavatele na Odběratele.

6. Jakost výrobků a záruky

6.1. Odběratel nabývá vlastnického práva ke zboží až po úplném uhrazení kupní ceny Dodavateli. Dokud Odběratel vlastnické právo k předmětu dodávky nenabude, nesmí ohledně předmětu dodávky činit jakékoliv dispoziční úkony (převod vlastnického práva, zřízení zástavního práva apod.) bez předchozího písemně uděleného souhlasu Dodavatele.

6.2. Dodavatel prokazuje Odběrateli kvalitativní parametry zboží Prohlášením o vlastnostech výrobku, vydaném výrobcem zboží. Tímto jsou také splněny právní nároky na dodávané zboží.

6.3. Dodavatel poskytuje Odběrateli záruky na zboží v rozsahu, ve kterém záruku na zboží poskytuje jeho výrobce. Rozsah a délka záruky konkrétního zboží lze dohledat na www.pamaas.cz, nebo přímo u výrobce.

6.4. Dodavatel zaručuje, že zboží je vhodné pro účely uváděné v prezentačních materiálech Dodavatele, kdy podmínkou je dodržení montážních a technologických postupů.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Odběratel, který je zároveň spotřebitelem, má dle ustanovení § 1929 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Sdělení o odstoupení od Smlouvy je Odběratel povinen učinit písemně a odeslat na adresu Dodavatele. Odběratelům, kteří zboží nakupují v rámci své podnikatelské činnosti, nárok na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nevzniká.

7.2. V případě odstoupení od smlouvy odběratel zboží uvede do původního stavu, zabalí a zajistí dopravu zpět k Dodavateli. Náklady na dopravu hradí Odběratel a to i v případě, kdy dopravu zajišťuje Dodavatel.

7.3. Případnou platbu za vrácené zboží vrátí Dodavatel Odběrateli do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než obdrží vrácené zboží.

7.3.1. Toto se netýká klempířských prvků zhotovených na míru, zde je 100% storno poplatek.

7.4. V případě zjištění vad vráceného zboží bude vrácená částka snížena adekvátně ke ztrátě hodnoty zboží.

7.5. V případě, že zboží bylo vyrobeno, nebo formátováno pro zákazníka na míru bude vrácená částka snížena adekvátně k možnostem použití zboží pro další prodej. Toto snížení v principu odpovídá prořezu při formátování materiálu.

7.6. Poučení Odběratele (spotřebitele) o právu na odstoupení od smlouvy a formulář pro odstoupení od smlouvy jsou zveřejněny na stránkách Dodavatele www.pamaas.cz

pdfFormulář pro odstoupení od smlouvy
docFormulář pro odstoupení od smlouvy

8. Reklamační řád

8.1. Odběratel má povinnost si zboží zkontrolovat při dodání. Na později zjištěné zjevné vady a poškození zboží nebude brán zřetel. Toto se samozřejmě netýká skrytých vad, které při převzetí zkontrolovat nelze.

8.2. Při zjištění zjevných vad zjistitelných při dodání zboží postupuje Objednatel takto:

 • zboží nepřevezme, tuto skutečnost zaznamená do dodacího listu dodávky a to včetně popisu a rozsahu zjištěných vad zboží a pořídí fotodokumentaci vad, nebo
 • zboží převezme, zjištěné vady poznačí do dodacího listu dodávky a to včetně popisu a rozsahu zjištěných vad, dále pořídí fotodokumentaci vada zboží nejpozději do 3 dnů písemně reklamuje.

8.3. Při zjištění zjevných vad, které nemohly být z důvodu balení zjištěny při dodání a skrytých vad, pořídí Odběratel fotodokumentaci vad a zboží nejpozději do 3 dnů reklamuje. Zboží vykazující vady nesmí být zabudováno.

8.4. Vady zboží musí být reklamovány vždy písemně, v termínu do tří dnů od zjištění vady, součástí reklamace je popis vady, fotodokumentace a kopie dodacího listu reklamovaného zboží.

8.5. Dodavatel se zavazuje do 3 pracovních dnů potvrdit doručení reklamace a v termínu do deseti pracovních dnů se k reklamaci vyjádřit a to včetně případného návrhu řešení reklamace. Dodavatel zvolí způsob vyřízení reklamace podle povahy zboží a povahy reklamované vady.

8.6. V případě, požadavku Dodavatele na přezkoumání vady technikem mu toto Odběratel umožní.

8.7. Pokud je navrženým řešením výměna, odvozuje se termín možné výměny od dodacího termínu výrobce materiálu, která může být i v jednotkách měsíců. V případě zboží dostupného skladem je termín zahájení výměny do deseti pracovních dnů od vyjádření.

8.8. Za vadu zboží se nepovažuje barevná odlišnost mezi objednávkou, doobjednávkou, zbožím odlišné specifikace, či klempířskými a kotevními prvky.

8.9. Vadou zboží není vada vzniklá neodbornou manipulací, nevhodným skladováním, nedodržením montážních a technologických postupů, mechanickým poškozením, nevhodným používáním, extrémními klimatickými podmínkami, zásahem vyšší moci, nebo ostatními vlivy, které přesahují účel použití zboží.

8.10. Pokud Dodavatel shledá, že se na reklamovanou vadu nevztahuje smluvní záruka, či se nejedná o vadu, za kterou Dodavatel odpovídá, přičemž již Dodavatel provedl opravu, nebo vynaložil náklady v souvislosti se zjišťováním vady, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli veškeré náklady, které mu v souvislosti s neoprávněnou reklamací vznikly a to na základě výzvy k úhradě vystavené Dodavatelem.

9. Vyjádření souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů, bezpečnost a ochrana osobních údajů

Konkrétní úprava zpracování osobních údajů, včetně rozsahu, způsobu a účelu zpracování, a práv odběratelů, včetně způsobu jejich uplatnění, je obsažena v zásadách zpracování osobních údajů.

S těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jsem se seznámil a souhlasím s nimi.
Odběratel