Reklamační řád

1.1. Odběratel má povinnost si zboží zkontrolovat při dodání. Na později zjištěné zjevné vady a poškození zboží nebude brán zřetel. Toto se samozřejmě netýká skrytých vad, které při převzetí zkontrolovat nelze.

1.2. Při zjištění zjevných vad zjistitelných při dodání zboží postupuje Objednatel takto:

  • zboží nepřevezme, tuto skutečnost zaznamená do dodacího listu dodávky a to včetně popisu a rozsahu zjištěných vad zboží a pořídí fotodokumentaci vad, nebo
  • zboží převezme, zjištěné vady poznačí do dodacího listu dodávky a to včetně popisu a rozsahu zjištěných vad, dále pořídí fotodokumentaci vada zboží nejpozději do 3 dnů písemně reklamuje.

1.3. Při zjištění zjevných vad, které nemohly být z důvodu balení zjištěny při dodání a skrytých vad, pořídí Odběratel fotodokumentaci vad a zboží nejpozději do 3 dnů reklamuje. Zboží vykazující vady nesmí být zabudováno.

1.4. Vady zboží musí být reklamovány vždy písemně, v termínu do tří dnů od zjištění vady, součástí reklamace je popis vady, fotodokumentace a kopie dodacího listu reklamovaného zboží.

1.5. Dodavatel se zavazuje do 3 pracovních dnů potvrdit doručení reklamace a v termínu do deseti pracovních dnů se k reklamaci vyjádřit a to včetně případného návrhu řešení reklamace. Dodavatel zvolí způsob vyřízení reklamace podle povahy zboží a povahy reklamované vady.

1.6. V případě, požadavku Dodavatele na přezkoumání vady technikem mu toto Odběratel umožní.

1.7. Pokud je navrženým řešením výměna, odvozuje se termín možné výměny od dodacího termínu výrobce materiálu, která může být i v jednotkách měsíců. V případě zboží dostupného skladem je termín zahájení výměny do deseti pracovních dnů od vyjádření.

1.8. Za vadu zboží se nepovažuje barevná odlišnost mezi objednávkou, doobjednávkou, zbožím odlišné specifikace, či klempířskými a kotevními prvky.

1.9. Vadou zboží není vada vzniklá neodbornou manipulací, nevhodným skladováním, nedodržením montážních a technologických postupů, mechanickým poškozením, nevhodným používáním, extrémními klimatickými podmínkami, zásahem vyšší moci, nebo ostatními vlivy, které přesahují účel použití zboží.

1.10. Pokud Dodavatel shledá, že se na reklamovanou vadu nevztahuje smluvní záruka, či se nejedná o vadu, za kterou Dodavatel odpovídá, přičemž již Dodavatel provedl opravu, nebo vynaložil náklady v souvislosti se zjišťováním vady, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli veškeré náklady, které mu v souvislosti s neoprávněnou reklamací vznikly a to na základě výzvy k úhradě vystavené Dodavatelem.