Zásady zpracování osobních údajů

1. Informace o zpracování osobních údajů

Společnost PAMA, a.s., IČO: 253 45 354, se sídlem Ostrov nad Oslavou 273, 594 45 Ostrov nad Oslavou, provozuje pro komunikaci se svými zákazníky a příznivci (dále jen „zákazníci") níže uvedené internetové stránky, jejichž prostřednictvím poskytuje potřebné informace o nabízených produktech, výrobcích a službách a realizuje prodej pomocí e-shopu.

Společnost PAMA, a.s. provozuje za shora uvedeným účelem tyto internetové stránky:

http://www.pama-prosvetleni.cz
http://www.pamazastreseni.cz
http://www.podkrokevne.cz
http://www.nadkrokevne.cz
http://www.pamaas.cz
http://www.pama-agro.cz

Společnost PAMA, a.s. má v rámci zpracování osobních údajů postavení správce osobních údajů (dále jen „správce").

Za účelem informování svých zákazníků o zpracování jimi poskytnutých osobních údajů vydává správce tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „zásady").

V těchto zásadách jsou každému zákazníkovi poskytovány veškeré potřebné informace o zpracování osobních údajů, které se jej týkají, v souvislosti s nákupem prostřednictvím e-shopu, zasíláním newsletterů-aktualit a poradenstvím při nákupu, aby každý zákazník věděl, jaké osobní údaje a za jakým účelem jsou o něm zpracovávány. V těchto zásadách jsou každému zákazníkovi poskytovány rovněž veškeré potřebné informace o zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Správce tímto prohlašuje, že zpracování osobních údajů zákazníků probíhá v souladu s právními předpisy České republiky a s evropskými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

2. Právní důvody, účely, rozsah a doba zpracování osobních údajů

2.1. Uzavření kupní smlouvy

Právní důvod zpracování osobních údajů je založen na uzavření kupní smlouvy (nákup v e-shopu). Účelem zpracování osobních údajů je realizace uzavřené kupní smlouvy – zejména vyřízení objednávky, dodání zboží, předání zboží k přepravě.

O zákazníkovi jsou pro shora uvedený účel zpracovávány např. tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa.

Osobní údaje o zákazníkovi jsou pro shora uvedený účel správcem zpracovávány po dobu trvání závazků vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, povinností stanovených zákonem a dále ochrany práv zákazníka a správce.

2.2. Zaslání objednané nabídky/odpověď na poptávku

Právní důvod zpracování osobních údajů je založen na procesu před uzavřením kupní smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů je zpracování poptávky zákazníka, vypracování nabídky pro zákazníka a její zaslání zákazníkovi.

O zákazníkovi jsou pro shora uvedené účely zpracovávány např. tyto osobní údaje: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště.

Osobní údaje o zákazníkovi jsou pro shora uvedený účel správcem zpracovávány po dobu vyřízení poptávky a realizace nabídky, popřípadě její platnosti a dále po dobu 60-ti měsíců ode dne zaslání nabídky zákazníkovi, a to podle toho, která doba uplyne později.

2.3. Objednání vzorků zdarma

Právní důvod zpracování osobních údajů je založen na poskytnutí služby správcem zákazníkovi, který si objedná vzorky zdarma. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky zákazníka.

O každém zákazníkovi jsou pro shora uvedené účely zpracovávány např. tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa.

Osobní údaje o zákazníkovi jsou za shora uvedeným účelem správcem zpracovávány po dobu vyřízení objednávky.

2.4. Poradenství při nákupu

Právní důvod zpracování osobních údajů je založen na poskytnutí služby správcem zákazníkovi, který si vyžádá službu poradenství při nákupu. Účelem zpracování osobních údajů je personalizace daného požadavku a jeho vyřízení.

O každém zákazníkovi jsou pro shora uvedené účely zpracovávány např. tyto osobní údaje: jméno a příjmení, emailová adresa.

Osobní údaje o zákazníkovi jsou za shora uvedeným účelem správcem zpracovávány po dobu vyřízení požadavku zákazníka.

2.5. Marketingové účely

Právní důvod zpracování osobních údajů je založen na souhlasu. O každém zákazníkovi jsou zpracovávány pouze ty osobní údaje, které správci zákazník pro marketingové účely (viz níže) poskytl nebo v budoucnu poskytne.

Na základě souhlasu zákazníka se zpracováním osobních údajů dochází ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení souvisejících se zbožím nabízeným společností PAMA, a.s. a se zasíláním newsletterů týkajících se společnosti PAMA, a.s. (dále společně jen „marketingové účely"). V rámci zpracování osobních údajů pro marketingové účely dochází k přímému kontaktování zákazníků.

O zákazníkovi jsou pro marketingové účely zpracovávány např. tyto osobní údaje: emailová adresa.

Zpracování osobních údajů v rámci přihlášení k odběru na emailovou adresu zákazníka, a to zejména

  • novinek ze světa izolací na http://www.nadkrokevne.cz/
  • zpravodaje podkrokevně na http://www.podkrokevne.cz/ochrana-osobnich-udaju
  • rozesílání aktualit na http://www.pamaas.cz/

se považuje rovněž za zpracování osobních údajů pro marketingové účely.

3. Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ve většině případů zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě. Dále mohou být osobní údaje zpracovávány manuálně v písemné podobě.

Správce zpracovává osobní údaje v nejmenším možném rozsahu tak, aby byl naplněn účel zpracování osobních údajů.

Tyto osobní údaje nebudou při zpracování předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.
Zákazník poskytuje správci osobní údaje ke zpracování zcela dobrovolně. Pokud ovšem zákazník neposkytne správci osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy, vypracování nabídky, zaslání vzorků zdarma, popřípadě poradenství při nákupu, nemůže dojít k uzavření kupní smlouvy, popřípadě k poskytnutí služeb za uvedeným účelem.

Naproti tomu neposkytnutí souhlasu správci se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nemá na vznik kupní smlouvy, vypracování nabídky, zaslání vzorků zdarma, popřípadě poradenství při nákupu žádný vliv.

Plný rozsah zpracovávaných osobních údajů získá zákazník dotazem učiněným způsobem dle čl. 9 těchto zásad.

4. Cookies

V rámci webových stránek správce jsou používány rovněž tzv. cookies. Jako cookies jsou označovány malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webových stránek uloženy do počítače správce. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které jsou odesílány na počítač zákazníka. Prostřednictvím cookies nedochází k propojení s dalšími údaji (včetně osobních údajů), ledaže by s takovým postupem zákazník výslovně projevil souhlas.

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu webových stránek správce.

Doba uložení cookies v počítači zákazníka je dána jejich povahou. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies"). Tyto cookies existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies"). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač správce při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Cookies neovlivní technické používání počítače a neobsahují žádné viry nebo jiné hrozby.

Na webových stránkách správce jsou používány tyto cookies:

Cookies nezbytná pro funkčnost a vzhled webů – tyto soubory cookies jsou zcela nezbytné pro správné fungování webových stránek. Umožňují zajistit efektivní zobrazování webových stránek.

Cookies Google Analytics – tyto soubory se ukládají za účelem měření návštěvnosti webu a jednoduchých statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků. Jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymizované podobě.

Reklamní cookies Google a Seznam – tyto soubory slouží pro personalizaci reklam. Ukládají v sobě informace o návštěvě uživatele a poté mu zobrazují reklamu při dalším procházení obsahové a vyhledávací sítě internetu. Reklamní cookies se ukládájí až na základě udělení souhlasu v cookies liště. Pokud návštěvník souhlas neudělí, reklamní cookies se nebudou ukládat. Nastavení ukládání cookies lze kdykoliv změnit v nastavení daného prohlížeče.
Ukládání cookies je možné zakázat v nastavení webového prohlížeče. Pokud tak však zákazník učiní, mohou být některé funkce webových stránek nedostupné nebo může mít odmítnutí ukládání cookies vliv na snížení funkčnosti a uživatelské přívětivosti webu.

Cookies lišta
Na ukládání cookies upozorňuje na webových stránkách cookies lišta. Cookies nezbytná pro chod webu a pro jednoduché statistiky Google Analytics se ukládají při otevření webu – spadají po oprávněný zájem správce, a tedy není nutné udělení souhlasu k jejich ukládání.
Pokud bude web ukládat další cookies třetích stran sloužících pro personalizaci reklam (Google a Seznam demarketing, Facebook pixel), nezačnou se ukládat, dokud uživatel v cookies liště nezaklikne „Souhlasím".
Web tedy bude moci prohlížet, aniž by se reklamní cookies ukládaly. Ukládat se začnou až po udělení souhlasu.

5. Prohlášení o bezpečnosti

Správce prohlašuje, že se všemi osobními údaji, které od zákazníků získá, nakládá jako s přísně důvěrnými v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Správce přijal všechna nezbytná bezpečnostní a organizační opatření, aby osobní údaje zákazníků chránil před jejich zneužitím, ztrátou či zničením.

Internetové stránky správce jsou zabezpečeny pomocí SSL certifikát. Ten šifruje síťový přenos dat mezi uživatelem webu a serverem a chrání zákazníky.

6. Seznam příjemců osobních údajů

Na zpracování osobních údajů se vedle správce podílejí tito zpracovatelé:

  • XART s.r.o. za účelem rozesílky newsletterů, technické a administrativní podpory při správě výše uvedených internetových stránek.

Správce odpovídá za bezpečné zpracování osobních údajů prováděné zpracovateli.

Správce nevylučuje, že v budoucnu budou některé osobní údaje zákazníků předávány dalším zpracovatelům. Aktuální seznam zpracovatelů zákazník získá postupem dle čl. 9 těchto zásad.

7. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány po dobu uvedenou v čl. 2 těchto zásad. Před uplynutím této doby dochází k zastavení nebo přerušení zpracování osobních údajů v nejvyšším možném rozsahu, jakmile zákazník odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo uplatní některá ze svých práv uvedených v čl. 9 těchto zásad, pokud bude mít toto uplatnění za následek omezení, přerušení nebo zastavení zpracování osobních údajů.

Jakmile dojde ke skutečnosti, která bude mít za následek omezení, přerušení nebo zastavení zpracování osobních údajů, bude správce zpracovávat osobní údaje zákazníka pouze v nezbytném rozsahu, po nezbytně dlouhou dobu a pouze za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce. Jakmile pomine i tento účel zpracování osobních údajů, provede správce jejich likvidaci.

8. Odvolání souhlasu

Zákazník bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený správci pro marketingové účely trvá do doby odvolání souhlasu.

Svůj souhlas udělený pro marketingové účely může zákazník snadno odvolat zasláním emailu na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s informací, že zákazník nemá zájem, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány pro marketingové účely a že odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

9. Práva zákazníků

Právo na přístup. Zákazník má právo získat od správce potvrzení, zda dochází ke zpracování jeho osobních údajů, a pokud ano, má právo na přístup k těmto informacím a v souvislosti s tím rovněž požadovat zejména sdělení příjemců, kterým tyto osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.

Právo na kopii. V případě, že nedojde k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, má zákazník právo požadovat po správci kopii zpracovávaných osobních údajů, které se jej týkají.

Právo na opravu a doplnění. Zákazník má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají, a to na základě vlastního oznámení nebo jiného hodnověrného zjištění správce. Zákazník má vedle práva na opravu osobních údajů, které se jej týkají, rovněž právo na jejich doplnění, pokud jsou již poskytnuté a zpracovávané osobní údaje neúplné.

Právo na výmaz. V okamžiku, kdy již správce zpracovávané osobní údaje týkající se zákazníka pro shora uvedené účely nepotřebuje a není žádného dalšího oprávněného důvodu pro jejich zpracování správcem, tyto osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nebo po vznesené námitce nejsou důvody pro jejich další zpracování, má zákazník právo po správci požadovat, aby takové osobní údaje byly vymazány, resp. dostatečně zabezpečeny před jejich zpracováním, popřípadě znepřístupněny. Správce má právo tento požadavek odmítnout, trvá-li stále důvod pro jejich zpracování. Výmaz nebude proveden, pokud osobní údaje týkající se zákazníka musí být ze strany správce zpracovávány za účelem určení, výkonu nebo obhajoby nároků, či plnění právní povinnosti správce.

Právo na omezené zpracování. V případě, že by se zákazník dozvěděl, že jeho osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné, popřípadě jejich zpracování protiprávní, či nepotřebné, popřípadě byla-li podána námitka, může zákazník do doby, než dojde k řádně odůvodněnému postupu správce, nebo rozhodnutí o námitce, požadovat, aby správce v uvedeném rozsahu omezil zpracování těchto osobních údajů, avšak pouze v nejmenším přípustném rozsahu.

Právo na přenositelnost. Zákazník má právo získat osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Stejně tak má zákazník právo, aby správce předal tyto osobní údaje přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo podat námitku. Správce tímto zákazníka výslovně poučuje o možnosti podat proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, námitku, avšak pouze v případě, že se jedná o takové zpracování osobních údajů probíhající z titulu oprávněného zájmu správce nebo ve veřejném zájmu. Dále má zákazník právo podat námitku, pokud jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, a to pro tento marketing. Tato námitka se podává přímo ke správci. V námitce musí zákazník vylíčit, jaký negativní dopad na něj dané zpracování osobních údajů má.

Právo podat stížnost. Zákazník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že došlo při zpracování osobních údajů, které se ho týkají, k porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů.

10. Uplatňování práv

Veškerá práva zákazníka uvedená v těchto zásadách a dále vyplývající ze zpracování osobních údajů, které se ho týkají, může zákazník uplatňovat prostřednictvím emailu na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

PAMA, a.s.

Zásady zpracování osobních údajů


1. Informace o zpracování osobních údajů

Společnost PAMA, a.s., IČO: 253 45 354, se sídlem Ostrov nad Oslavou 273, 594 45 Ostrov nad Oslavou, provozuje pro komunikaci se svými zákazníky a příznivci (dále jen „zákazníci”) níže uvedené internetové stránky, jejichž prostřednictvím poskytuje potřebné informace o nabízených produktech, výrobcích a službách a realizuje prodej pomocí e-shopu.

Společnost PAMA, a.s. provozuje za shora uvedeným účelem tyto internetové stránky:

http://www.pama-prosvetleni.cz 
http://www.pamazastreseni.cz
http://www.podkrokevne.cz
http://www.nadkrokevne.cz
http://www.pamaas.cz
http://www.pama-agro.cz

Společnost PAMA, a.s. má v rámci zpracování osobních údajů postavení správce osobních údajů (dále jen „správce”).

Za účelem informování svých zákazníků o zpracování jimi poskytnutých osobních údajů vydává správce tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „zásady”).

V těchto zásadách jsou každému zákazníkovi poskytovány veškeré potřebné informace o zpracování osobních údajů, které se jej týkají, v souvislosti s nákupem prostřednictvím e-shopu, zasíláním newsletterů-aktualit a poradenstvím při nákupu, aby každý zákazník věděl, jaké osobní údaje a za jakým účelem jsou o něm zpracovávány. V těchto zásadách jsou každému zákazníkovi poskytovány rovněž veškeré potřebné informace o zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Správce tímto prohlašuje, že zpracování osobních údajů zákazníků probíhá v souladu s právními předpisy České republiky a s evropskými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

2. Právní důvody, účely, rozsah a doba zpracování osobních údajů
2.1. Uzavření kupní smlouvy

Právní důvod zpracování osobních údajů je založen na uzavření kupní smlouvy (nákup v e-shopu). Účelem zpracování osobních údajů je realizace uzavřené kupní smlouvy – zejména vyřízení objednávky, dodání zboží, předání zboží k přepravě.

O zákazníkovi jsou pro shora uvedený účel zpracovávány např. tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa.

Osobní údaje o zákazníkovi jsou pro shora uvedený účel správcem zpracovávány po dobu trvání závazků vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, povinností stanovených zákonem a dále ochrany práv zákazníka a správce.

2.2. Zaslání objednané nabídky/odpověď na poptávku

Právní důvod zpracování osobních údajů je založen na procesu před uzavřením kupní smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů je zpracování poptávky zákazníka, vypracování nabídky pro zákazníka a její zaslání zákazníkovi.

O zákazníkovi jsou pro shora uvedené účely zpracovávány např. tyto osobní údaje: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště.

Osobní údaje o zákazníkovi jsou pro shora uvedený účel správcem zpracovávány po dobu vyřízení poptávky a realizace nabídky, popřípadě její platnosti a dále po dobu 60-ti měsíců ode dne zaslání nabídky zákazníkovi, a to podle toho, která doba uplyne později.

2.3. Objednání vzorků zdarma

Právní důvod zpracování osobních údajů je založen na poskytnutí služby správcem zákazníkovi, který si objedná vzorky zdarma. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky zákazníka.

O každém zákazníkovi jsou pro shora uvedené účely zpracovávány např. tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa.

Osobní údaje o zákazníkovi jsou za shora uvedeným účelem správcem zpracovávány po dobu vyřízení objednávky.

2.4. Poradenství při nákupu

Právní důvod zpracování osobních údajů je založen na poskytnutí služby správcem zákazníkovi, který si vyžádá službu poradenství při nákupu. Účelem zpracování osobních údajů je personalizace daného požadavku a jeho vyřízení.

O každém zákazníkovi jsou pro shora uvedené účely zpracovávány např. tyto osobní údaje: jméno a příjmení, emailová adresa.

Osobní údaje o zákazníkovi jsou za shora uvedeným účelem správcem zpracovávány po dobu vyřízení požadavku zákazníka.

2.5. Marketingové účely

Právní důvod zpracování osobních údajů je založen na souhlasu. O každém zákazníkovi jsou zpracovávány pouze ty osobní údaje, které správci zákazník pro marketingové účely (viz níže) poskytl nebo v budoucnu poskytne.

Na základě souhlasu zákazníka se zpracováním osobních údajů dochází ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení souvisejících se zbožím nabízeným společností PAMA, a.s. a se zasíláním newsletterů týkajících se společnosti PAMA, a.s. (dále společně jen „marketingové účely”). V rámci zpracování osobních údajů pro marketingové účely dochází k přímému kontaktování zákazníků.

O zákazníkovi jsou pro marketingové účely zpracovávány např. tyto osobní údaje: emailová adresa.

Zpracování osobních údajů v rámci přihlášení k odběru na emailovou adresu zákazníka, a to zejména

se považuje rovněž za zpracování osobních údajů pro marketingové účely.

3. Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ve většině případů zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě. Dále mohou být osobní údaje zpracovávány manuálně v písemné podobě.

Správce zpracovává osobní údaje v nejmenším možném rozsahu tak, aby byl naplněn účel zpracování osobních údajů.

Tyto osobní údaje nebudou při zpracování předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.
Zákazník poskytuje správci osobní údaje ke zpracování zcela dobrovolně. Pokud ovšem zákazník neposkytne správci osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy, vypracování nabídky, zaslání vzorků zdarma, popřípadě poradenství při nákupu, nemůže dojít k uzavření kupní smlouvy, popřípadě k poskytnutí služeb za uvedeným účelem.

Naproti tomu neposkytnutí souhlasu správci se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nemá na vznik kupní smlouvy, vypracování nabídky, zaslání vzorků zdarma, popřípadě poradenství při nákupu žádný vliv.

Plný rozsah zpracovávaných osobních údajů získá zákazník dotazem učiněným způsobem dle čl. 9 těchto zásad.

4. Cookies

V rámci webových stránek správce jsou používány rovněž tzv. cookies. Jako cookies jsou označovány malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webových stránek uloženy do počítače správce. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které jsou odesílány na počítač zákazníka. Prostřednictvím cookies nedochází k propojení s dalšími údaji (včetně osobních údajů), ledaže by s takovým postupem zákazník výslovně projevil souhlas.

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu webových stránek správce.

Doba uložení cookies v počítači zákazníka je dána jejich povahou. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). Tyto cookies existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač správce při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Cookies neovlivní technické používání počítače a neobsahují žádné viry nebo jiné hrozby.

Na webových stránkách správce jsou používány tyto cookies:

Cookies nezbytná pro funkčnost a vzhled webů – tyto soubory cookies jsou zcela nezbytné pro správné fungování webových stránek. Umožňují zajistit efektivní zobrazování webových stránek.

Cookies Google Analytics – tyto soubory se ukládají za účelem měření návštěvnosti webu a jednoduchých statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků. Jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymizované podobě.

Reklamní cookies Google a Seznam – tyto soubory slouží pro personalizaci reklam. Ukládají v sobě informace o návštěvě uživatele a poté mu zobrazují reklamu při dalším procházení obsahové a vyhledávací sítě internetu. Reklamní cookies se ukládájí až na základě udělení souhlasu v cookies liště. Pokud návštěvník souhlas neudělí, reklamní cookies se nebudou ukládat. Nastavení ukládání cookies lze kdykoliv změnit v nastavení daného prohlížeče.

Ukládání cookies je možné zakázat v nastavení webového prohlížeče. Pokud tak však zákazník učiní, mohou být některé funkce webových stránek nedostupné nebo může mít odmítnutí ukládání cookies vliv na snížení funkčnosti a uživatelské přívětivosti webu.

Cookies lišta
Na ukládání cookies upozorňuje na webových stránkách cookies lišta. Cookies nezbytná pro chod webu a pro jednoduché statistiky Google Analytics se ukládají při otevření webu – spadají po oprávněný zájem správce, a tedy není nutné udělení souhlasu k jejich ukládání. 
Pokud bude web ukládat další cookies třetích stran sloužících pro personalizaci reklam (Google a Seznam demarketing, Facebook pixel), nezačnou se ukládat, dokud uživatel v cookies liště nezaklikne „Souhlasím“. 
Web tedy bude moci prohlížet, aniž by se reklamní cookies ukládaly. Ukládat se začnou až po udělení souhlasu.

5. Prohlášení o bezpečnosti

Správce prohlašuje, že se všemi osobními údaji, které od zákazníků získá, nakládá jako s přísně důvěrnými v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Správce přijal všechna nezbytná bezpečnostní a organizační opatření, aby osobní údaje zákazníků chránil před jejich zneužitím, ztrátou či zničením.

Internetové stránky správce jsou zabezpečeny pomocí SSL certifikát. Ten šifruje síťový přenos dat mezi uživatelem webu a serverem a chrání zákazníky.

6. Seznam příjemců osobních údajů

Na zpracování osobních údajů se vedle správce podílejí tito zpracovatelé:

  • XART s.r.o. za účelem rozesílky newsletterů, technické a administrativní podpory při správě výše uvedených internetových stránek.

Správce odpovídá za bezpečné zpracování osobních údajů prováděné zpracovateli.

Správce nevylučuje, že v budoucnu budou některé osobní údaje zákazníků předávány dalším zpracovatelům. Aktuální seznam zpracovatelů zákazník získá postupem dle čl. 9 těchto zásad.

7. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány po dobu uvedenou v čl. 2 těchto zásad. Před uplynutím této doby dochází k zastavení nebo přerušení zpracování osobních údajů v nejvyšším možném rozsahu, jakmile zákazník odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo uplatní některá ze svých práv uvedených v čl. 9 těchto zásad, pokud bude mít toto uplatnění za následek omezení, přerušení nebo zastavení zpracování osobních údajů.

Jakmile dojde ke skutečnosti, která bude mít za následek omezení, přerušení nebo zastavení zpracování osobních údajů, bude správce zpracovávat osobní údaje zákazníka pouze v nezbytném rozsahu, po nezbytně dlouhou dobu a pouze za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce. Jakmile pomine i tento účel zpracování osobních údajů, provede správce jejich likvidaci.

8. Odvolání souhlasu

Zákazník bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený správci pro marketingové účely trvá do doby odvolání souhlasu.

Svůj souhlas udělený pro marketingové účely může zákazník snadno odvolat zasláním emailu na adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  s informací, že zákazník nemá zájem, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány pro marketingové účely a že odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

9. Práva zákazníků

Právo na přístup. Zákazník má právo získat od správce potvrzení, zda dochází ke zpracování jeho osobních údajů, a pokud ano, má právo na přístup k těmto informacím a v souvislosti s tím rovněž požadovat zejména sdělení příjemců, kterým tyto osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.

Právo na kopii. V případě, že nedojde k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, má zákazník právo požadovat po správci kopii zpracovávaných osobních údajů, které se jej týkají.

Právo na opravu a doplnění. Zákazník má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají, a to na základě vlastního oznámení nebo jiného hodnověrného zjištění správce. Zákazník má vedle práva na opravu osobních údajů, které se jej týkají, rovněž právo na jejich doplnění, pokud jsou již poskytnuté a zpracovávané osobní údaje neúplné.

Právo na výmaz. V okamžiku, kdy již správce zpracovávané osobní údaje týkající se zákazníka pro shora uvedené účely nepotřebuje a není žádného dalšího oprávněného důvodu pro jejich zpracování správcem, tyto osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nebo po vznesené námitce nejsou důvody pro jejich další zpracování, má zákazník právo po správci požadovat, aby takové osobní údaje byly vymazány, resp. dostatečně zabezpečeny před jejich zpracováním, popřípadě znepřístupněny. Správce má právo tento požadavek odmítnout, trvá-li stále důvod pro jejich zpracování. Výmaz nebude proveden, pokud osobní údaje týkající se zákazníka musí být ze strany správce zpracovávány za účelem určení, výkonu nebo obhajoby nároků, či plnění právní povinnosti správce.

Právo na omezené zpracování. V případě, že by se zákazník dozvěděl, že jeho osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné, popřípadě jejich zpracování protiprávní, či nepotřebné, popřípadě byla-li podána námitka, může zákazník do doby, než dojde k řádně odůvodněnému postupu správce, nebo rozhodnutí o námitce, požadovat, aby správce v uvedeném rozsahu omezil zpracování těchto osobních údajů, avšak pouze v nejmenším přípustném rozsahu.

Právo na přenositelnost. Zákazník má právo získat osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Stejně tak má zákazník právo, aby správce předal tyto osobní údaje přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo podat námitkuSprávce tímto zákazníka výslovně poučuje o možnosti podat proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, námitku, avšak pouze v případě, že se jedná o takové zpracování osobních údajů probíhající z titulu oprávněného zájmu správce nebo ve veřejném zájmu. Dále má zákazník právo podat námitku, pokud jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, a to pro tento marketing. Tato námitka se podává přímo ke správci. V námitce musí zákazník vylíčit, jaký negativní dopad na něj dané zpracování osobních údajů má.

Právo podat stížnost. Zákazník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že došlo při zpracování osobních údajů, které se ho týkají, k porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů.

10. Uplatňování práv

Veškerá práva zákazníka uvedená v těchto zásadách a dále vyplývající ze zpracování osobních údajů, které se ho týkají, může zákazník uplatňovat prostřednictvím emailu na adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

PAMA, a.s.

 

Cookies

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

  • Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.
  • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.

Doba uložení cookies v počítači uživatele je dána jejich povahou. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies"). Tyto cookies existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies"). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač správce při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Cookies neovlivní technické používání počítače a neobsahují žádné viry nebo jiné hrozby.

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu webových stránek. Při návštěvě našich internetových stránek máte možnost volitelná cookies buď přijmout, nebo odmítnout. Kliknutím na "Přijmout všechny cookies" přijímáte všechny cookies, kliknutím na "Odmítnout vše" znemožníte uložení volitelných cookies na Váš web. Technické cookies odmítnout nelze, je na nich závislá funkčnost webu. Před vyjádřením souhlasu či nesouhlasu se ukládají pouze technické cookies. Volitelné cookies používáme k pořizování anonymizovaných různých statistik týkajících se prohlížení našich stránek uživateli a služeb za účelem reklamy.

Tento web využívá následující cookies a tomu podobné technologie.

Technické cookies

NázevSlužbaÚčel
 cookiepermission souhlas s cookies ukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu)
 jpanesliders_panel-sliders slideshow držení pozice aktuálního slide
 PHPSESSID používání webu udržení kontextu uživatele na webu
xDetectDevice detekce zařízení na základě zjištění zařízení přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech zařízeních
xDetectBrowser detekce prohlížeče na základě zjištění prohlížeče přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech prohlížečích
recaptcha Google recaptcha sběr údajů anlalýzy rizik pro určení reálného návštěvníka stránek nebo robota
mapy a poloha zjištění polohy uživatele dle volby uživatele

Volitelné cookies

Vaše údaje zpracováváme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů z důvodu následujících potřeb: zpětná vazba od návštěvníků formou analytických statistik používání webu, ukládání nebo přístup k informacím na vašem zařízení, měření obsahu, reklama a vývoj produktů. Pokud návštěvník souhlas neudělí, tyto cookies se nebudou ukládat.